جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

همراه با قرآن

صفحه نخست مطالب قرآنی آموزش آموزش صوت و لحن

نقش آهنگ و موسيقي درتلاوت قرآن

نويسنده:آيت الله محمد هادي معرفت

فروزان‌ترين بعد اعجاز بياني قرآن، همسازي با نغمه‌اي دلنشين،و آهنگ هاي وزين صوتي است ،آن گاه كه با صدايي گرم و زيبا، و آوايي نرم و فريبا ، دمساز گردد، آتشي بر خرمن دل ها افكند كه شعله‌هاي تابناكش جهانيان را به سوز و گداز وا دارد.

دردستور تلاوت آمده :قرآن را با آهنگي حزين و نغمه دلنشين، تلاوت كنيد

همان روزهاي نخست، با همين شيوه ي شيوا، سنگدلان عرب را شيفته و شيداي خود نمود، و انديشه مقاومت و ايستادگي را از آنان ربود.

اعراب، شگفت زده، در برابر قرآن ،‌ زانوي تسليم بر زمين زده و به عجز و ناتواني خود اعتراف، و اعجاب و تحسين خود را در مقابل قرآن صريحاً ابراز داشتند.

ادامه مطلب...

آشنايي با اصطلاحات موسيقي در تلاوت قرآن

تتراكورد: به توالي چهار نت در يك گام موسيقي گويند.

تحرير: صوتي آهنگين و خالي از حروف است كه از حنجره انسان صادر شده و در حين اجراي آن، هوا هنگام عبور به‌وسيله ماهيچه‌هاي صوتي قطع و وصل مي‌‌شود. نوسانات صوتي منظم و سازواره كه از حنجره انسان صادر مي‌شود.

تنور: به صداي زير مردان گويند.

تون ساده: صدايي كه تنها يك فركانس داشته باشد.

ادامه مطلب...

ذکر ایام هفته

تدبر در قرآن