جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

همراه با قرآن

صفحه نخست مطالب قرآنی حکایات و داستانهای قرآنی

ناخوش‌آواز

ناخوش ‌آوازى به بانگ بلند، قرآن همى خواند. صاحبدلى بر او بگذشت.

گفت: تو را مشاهره (اجرت) چندست؟

گفت: هيچ.

گفت: پس اين زحمت خود چندان چرا همى دهى؟

گفت: از بهر خدا مى‌خوانم.

گفت: از بهر خدا مخوان.

گر تو قرآن بدين نمط خوانى      ببرى رونق مسلمانى

ذکر ایام هفته

تدبر در قرآن