جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

همراه با قرآن

صفحه نخست مطالب قرآنی زندگی نامه قاریان استاد احمد الرزيقي

استاد احمد الرزيقي

از ديگر اساتيد برجسته علم قرائت قرآن در جهن اسلام است كه شهرت چشمگيرشرا همگان در يافته اند وي دبير كل سنديكاي قاريان قرآن (نقابه القراء) درمصر مي باشد آنچه در مقابل شماست برگرفته اي است از مصاحبه ايشان با مجلهالعالم چاپ لندن كه شرحي مختصر در مورد شرح حال و زندگينامه استاد مي باشد.
در قريه ارمنت از استان قنا واقع در كشور مصر در ميان خانواده اي كه همگيحافظ و قاري قرآن كريم بودند پا به عرصه وجود نهادندگذارد . در سال 1950پدرش او را به مدرسه ابتدايي فرستاد اما استماع صوت زيباي استاد عبدالباسطاز راديو چنان وي را مجذوب ساخت كه او نيز جز در اين طريق گام نگذارد . اويكي از علاقه مندان استاد فقيد شيخ عبدالباسط مي‌باشد كه در سفرهاي متعدديايشان را همراهي كرده است و خاطرات زيادي نيز از اين سفرها به يادگار بردهاست . ايشان از جمله اساتيدي هستند كه به قرائت هاي مختلف آشنايي داشته ودر زمينه موسيقي قرآن و مقامات و نغمه هاي قرآني نيز استادي والامقام هستند.

در حال حاضر در سمت دبير كل سنديكاي قرائت و حفظ قرآن كريم مشغول فعاليتهستند . اين سنديكا نقابه در سال 1983 تاسيس شده است و از مهمترين اهدافآن گرد هم آوردن تمامي حاملان و حافظان قرآن در جهان مي باشد چرا كه بايدبه همگان اين مطلب اثبات شود كه قرآن كريم حبل مستحكم الهي است كه مسلمينرا به هم مي پيوندد . از ديگر اهداف اين سنديكا اهتمام ورزيدن به حفظ قرآنكريم است تا عاملي باشد بر آن كه مسلمانان نوجوان قرآن را با اسلوب صحيحخوانده و حفظ كنند . در ضمن هيچ محدوديتي در الحاق افراد به اين سنديكاوجود ندارد و جوانان مسمان از هر مليتي كه باشند مي توانند به عضويت آن درآيند . اين حقيقت موهبتي است الهي كه در قلوب مسلمين جاي گرفته و آن رابزرگ و عزيز گردانيده است و اين همه از دولت قرآن است و بس.
استاد مي گويد :« در گذشته بسياري از جوانان بودند كه شايد بسياري از اموررا انجام مي دادند در حالي كه نماز را برپاي مي داشتند . زماني كه از آنانخواسته مي شد تا فاتحه اي بخوانند مي گفتند : قادر نيستيم . اما در سالهاي اخير اهتمام به حفظ و قرائت قرآن كريم در ميان جوانان مسلمان باعث شدهكه آنان حفظ قرآن را آغاز كرده و برانجام فريضه نماز اصرار بورزند و اينهاهمه مرهون فعاليت هاي اين سنديكاست».
به عنوان يكي از اساتيد برجسته اين فن چون ساير اساتيد همواره بهقاريان قرآن سفارش مي‌كند كه از تقليد بپرهيزند . چرا كه بر ارزش و اعتبارمقلد قرآن افزوده مي شود . گويي كه وجود مقلد ضروري نيست پس قاري‌ قرآنموظف است كه سبكي ممتاز از ديگران برگزيند.
زماني كه از او پيرامون ضوابط تلاوت قرآن سؤال شد وي ااين چنين عنوانكرد : « يك قاري قرآن بايد ظرفيت استماع شنوندگان را بسنجد چرا كه اينظرفيت در همه جا همگون نيست . گاهي اوقات شرايط محيطي يا انساني به گونهايست كه اگر قاري مدت دو ساعت به تلاوت قرآن بپردازد شنوندگان را هيچ گونهملالي نخواهد بود . حال آنكه زماني ممكن است نصف ساعت نيز باعث خستگيمستمعين گردد . از اين جهت يك قاري خبره هرگز نبايد شنوندگان را با تلاوتخويش آزرده و ملول سازد . مگر آنكه مستمعين خود خواهان ادامه تلاوت شوند. همچنين يك قاري قرآن بايد به معاني قرآن كريم آگاه باشد . چرا كه كلام خدارا معاني بس وسيع است از اين رو بايد به معاني مختلف مسلط بوده و چنانتلاوت كند كه آيات را در اذهان مستمعين مم سازد .

او بايد از اسلوبي صحيحو دقيق در بهم پيوستن معاني بهره گيرد . درست به همان گونه كه خداوندمتعال سخن گفته است . به اين عنوان كه براي آيات وعيد از طريقي استاده كندكه رسالت انذار و و وعيد را به انجام رساند و در آياتي كه بشارت بهمؤمنيني كه مطيع خدا و رسولند سخن گفته مي شود ، از نغماتي استفاده شود كهمبين اين مضاميمن باشند . براي مثال بشارت جنت در جنات تجري من تحتالانهار را به همان گونه تلاوت كند كه اين معنا را مفهوم سازد . يك قاريقرآن بايد همواره حق حروف را به جا آورده و آن ها را ادا كند و هرگزنبابيد در موسيقي قرآن به گونه اي پي رود هبه اصطلاح معاني و مضامينقرباني موسيقي گردد».
استاد عقيده دارند كه اگر قاريان قرآن اجرتي در مسير تلاوت دريافت مي كنندچون اكثراً شغلي جز تلاوت ندارند –در واقع اجرتي است براي گذرانزندگيشان . در نظر ايشان هيچ اجر و مزدي مادي نمي تواند برابري با آيات وكلمات قرآن داشته باشد چرا كه ارزش قرآن بيش از آن است كه به وصف درآيد. بنابر اين گرفتن اجر و پاداش به منزله آن نيست كه قاريان كلام الهي برايآيات قيمتي تعيين كرده و به ميزان آن وجهي دريافت كنند.
در اينجا استاد با توجه به اين گفته حضرت رسول (ص) : « بهترين چيزي كهدريافت مي كنيد آن اجري است كه در قبال قرآن كريم دريافت مي‌كنيد » . ونيز « بهترين شما كسي است كه قرآن را فرا گرفته و به ديگران عليم دهد»عنوان مي دارد كه : « هيچ كوششي بالاتر از سعي و معاهدت در طريق آموزشقرآن نيست و معلم قرآن نيز بايد از اين مسير اجري دريافت دارد اجري كه بهخاطر برابري باايات وحروف قران نيست چراكه عظمت اين كتاب مقدس فراتر از اناستكه بتواند بر ان بهايي مقرر داشت بلكه براي گذران زندگي ان دسته ازقاريان قراني است كه ممكن است مدتي طولاني خانوادهء خويش را ترك گفته وبهكشوري ديگر براي تلاوت قران و تبليغ اين كتاب مقدس سفركند».
استاد رزيقي در سال 1370 به همراه چند تن ديگر از اساتيد بزرگ علمقرائت قرآن بنا به دعوت جمهوري اسلامي ايران به كشورمان سفر كردند . ايشاندر مراسم سالگرد رحلت امام عزيمان در اماكن زيادي از جمله مرقد مطهر قائدبزرگ اسلام به تلاوت قرآن پرداختند و در آن ايام غم و اندوه و ماتم روح وجانمان را با استماع آيات الهي مقدس پروردگار ، تسكين بخشيدند .در رابطهبا كتاب آيات شيطاني فتواي امام خميني را مورد تقدير قرار داده و از اينعشق و ارادت امام راحل به حضرت رسول و خاندان پاكش در شگفت بودند .

وي دراين رابطه مي گويد : « من خود اين كتاب را نخوانده ام اما از بسياري شنيدهام كه سلمان رشدي مرتد در كتابش به ساحت مقدس حضرت رسول (ص) اهانت كردهاست . زماني كه امام خميني (ره) آن فتواي تاريخي و معروف خود را در موردسلمان رشدي صادر كرد من بسيار خوشحال و مسرور شدم چه فردي كه با رسول خدادشمني بورزد با اسلام و خداوند متعال دشمني كرده است . به نظر من نبايد بههيچ وجه به او توجهي كرد چرا كه او با كتابش استحقاق آن را ندارد كه موردتوجه و التفات قرار بگيرد . حقيقتا اين همه علاقه امام راحل (ره) به رسولخدا و خاندان مطهرش شايان توجه و قدرداني است».
از سفارشات و توصيه هاي مؤكد استاد به قاريان قرآن اين است كه در آموختنزبان عربي حظي وافر به كار برند .

چرا كه دانستن اين زبان عاملي است درفهم و درك معني و مفاهيم اين كتاب انسان ساز . كسي كه آشنا به معاني ومفاهيم قرآن باشد چه بسا قرآن را بسيار بهتر تلاوت خواهد كرد از اين روچنين فردي در تجسيم معاني و مضامين آيات الهي در اذهان مستمعين موفق خواهدبود.
تلاوت هاي اين قاري برجسته قرآن كريم در ايام خاصي از راديو قرآن جمهورياسلامي ايران پخش شده و به اين وسيله جوابگوي تقاضاي تلاوت هاي اين استادخواهد بود . مي باشد.

ذکر ایام هفته

تدبر در قرآن