يكشنبه  ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

همراه با قرآن

صفحه نخست مطالب قرآنی زندگی نامه قاریان استاد احمد محمد بسيونى

استاد احمد محمد بسيونى

استاد احمد محمد بسيونىبا كمك پدر از كودكي به آموزش علوم قرآني پرداخت.اودر سن 10 سالگي حافظ كا قرآن شد و پس از سپري كردن آموزشهاي مختلف وارددانشگاه الزهر مصر شد و در دانشكده اصول دين به تحصيل مشغول شد و پس ازاتمام درسهايش به تدريس علوم ديني در دانشگاه پرداخت.
استاد بسيوني از همان اوان جواني به قرائت و تلاوت قرآن در مجالس و محافلپرداخت و در سن 24 سالگي وارد صداوسيماي كشور مصر شد و اكنون به عنوان يكقاري قرآن و استاد در دانشگاههاي مصر مشغول فعاليت مي باشد.
استاد بسيوني به كشورهاي زيادي براي تلاوت قرآن سفر كردند و در سال 1368به همراه استاد راغب مصطفي غلوش براي اولين بار به ايران مسافرت كرده و درشهرهاي مختلف به تلاوت قرآن پرداختند و پس از آن سال بارها در مناسبتها ومسابقات متعدد به عنوان قاري مدعو و داور به ايران دعوت شده اند.
استاد معتقدند كه در هيچ جاي دنيا به اندازه كشور ايران شور وشوق مردم بهقرآن و قرائت را مشاهده نكرده اند و ايرانيان استعداد و احساسات خاصي نسبتبه قرآن دارند.
ايشان همواره از خاطرات مسافرتهاي خود به ايران و شركت در محافل قرآني مختلف و شهرستانها به عنوان خاطرات زندگي خويش ياد مي كنند

ذکر ایام هفته

تدبر در قرآن