جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

همراه با قرآن

صفحه نخست مطالب قرآنی زندگی نامه قاریان استاد سيد متولي عبدالعال

استاد سيد متولي عبدالعال

آن زمان كه او تعليم و آموزش علوم و فنون اين كتاب مقدس را آغاز كرد ،كودكي بيش نبود . شايد در آن ايام بر ذهن احدي خطور نمي كرد كه روزي اينكودك بتواند تلاوت هايي چنين زيبا اجرا كند . هنوز هفت سال بيشتر نداشت كهسه جزء از اين كلام مقدس را حفظ بود و اين خود پيشرفتي عظيم در اين راستابود . او چون ساير قاريان در آغاز كار ، به تقليد از اساتيد برجسته قرائتقرآن پرداخت . شايد تلاوت هاي اين قاري برجسته در كشور جمهوري اسلاميايران هيچ گاه نمي توانست در ذهن مستمعين اين تصور را پديد آورد كه استاد، روزي مقلّد قاريان ديگر بوده است .

در سال 1370 كه اين استاد و قاريارجمند به همراه «استاد شحات محمد انور» به كشورمان سفر كردند ، جذبهتلاوت هايشان بسياري را شيفته ساخت . تا به آنجا كه خود استاد تحت تاثيرواقع شدند.

آري ، استاد «سيّد متولي عبدالعال» يكي ديگر از قاريان برجسته كلاممقدس خدايند و چونان بسياري از پيشكسوتان اين راه ، عمري را در اين مسيرصرف كرده اند . تولد وي در خانواده اي متعهد و پايبند به مسائل عرفاني وديني بود . مادرش كه محب عرفا و صوفيه بود از همان آغاز ، نام سيّد را كهبه يكي از عرفا و صوفيه بزرگ ، «سيد احمد البدوي» متعلق بود ، بر فرزندشنهاد تا او نيز جز در اين راه گام ننهد . پدر وي متولي نام داشت . استاداز همان اوان كودكي براي تحصيل به مكتب رفته و در آنجا با وجود سن اندك 3جزء از قرآن را حفظ نموده و در اين راه پيشرفت شاياني كرد . وي همانندبسياري از مبتديان اين طريقت ، برحسب كوشش و طاقت صوت خويش ، به تقليد از«استاد عبدالباسط» و «استاد مصطفي اسماعيل» مي پردازد . آن زمان كه او بيشاز 12 سال سن ندارد به عنوان حافظ كل قرآن مطرح مي شود و در همين ايام نيزشيوه و احكام تجويد قرائت را آموخته و در محافل و مجالس به تلاوت اهتماممي ورزد.
«استاد عبدالعال» در 13 سالگي طريقه و روش خاصي براي خويش اتّخاذنموده و سبك خويش را برمي گزيند زيرا بر اين عقيده است كه : « خداوندسبحان در صوت هر انسان ، طنين و آواي خاصي نهاده است و بر اين اساس هيچگاه نمي تواند صوتي را به صوتي تشبيه نمود . آن زمان كه يك قاري پس ازممارست وپشتكار فراوان مي تواند قاري برجسته اي شود ، بهتر آن است كهطريقه اي خاص خويش برگزيده وبه اين ترتيب بر اين سبك كه نمايانگر شخصيتحقيقي اوست استوار بماند ؛ زيرا الگو ساختن تلاوت خاصي در اوان كودكيوآغاز كار وتقليد از آن شيوه نيكويي است كه قاري مي تواند به اين طريق باپيشرفت خويش ، سبك خاص خود را انتخاب كند .تلاوت به سبكي تقليدي از يكاستاد ، در واقع سبب معروفيت و شهرت همان استاد مقلّد است نه فرد تقليدكننده و من باز توصيه مي كنم كه هر فردي براي خويش سبكي خاص داشته باشد».
«استاد متولي» در پاسخ به اين سؤال كه فراگيري علم نغمات صوتي و مقاماتالحان چگونه مي باشد بدين گونه پاسخ دادند :

« طبعاً براي دانستن و آموختنهر علمي بايد آن را يافت و جست و جو كرد . همان طور كه خداوند در قرآنكريم فرموده است : «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون» يعني «و از اهلذكر ( يعني علما و دانشمندان هر امّت ) اگر نمي دانيد سؤال كنيد» و بديهياست كه مقامات الحان خود داراي علمي پيچيده است و علمايي خاص خويش دارد كهبراي يادگيري اين علوم و فنون بايد از اهل آن و علماي آن تفحص نمود . تابه اين طريق بتوان از عهده تلاوت و عملي نمودن مقامات برآمده و به اجرايآنها پرداخت . به عنوان مثال : نغمات رست صبا و سه گاه چيست و چگونه بايدآن ها را در تلاوت اجرا نمود ؟ به اين ترتيب مي توان هر دستگاهي را مرتباجرا كرد . گذشته از اين ها بايد الحان را توام با احساس قلبي و منطبق برمعاني و مفاهيم قرآن كريم پياده كرده تا در جان و قلب مستمع نفوذ كند و دراو اثر نمايد و قرآن را بيشتر درك كرده و لذت وافري از اين امر ببرد درغير اين صورت دانستن موسيقي صرفاً به جهت زيبا ساختن صوت هيچ سودي نخواهدداشت».
استاد متولي عبدالعال در سال 1370 به كشور جمهوري اسلامي ايران مسافرتنموده و پس از آن در هشتمين دوره مسابقات بين المللي حفظ و قرائت قرآن كهدر دهه فجر همان سال در حسينيه ارشاد جريان داشت عهده دار داوري مسابقاتشدند . سپس با مسافرتهاي متعدد خويش به شهرهاي قم ، مشهد ، كرمان و يزد ،شور و شوقي وصف ناپذير در محافل قرآني به پا كرده و توانستند با تلاوت هايزيباي خويش خيل بيشماري را شيفته اين كلام مقدس سازند . تا بدانجا كه خودايشان در خاطراتشان همواره به اين نكته اشاره دارند كه اين شور و عشق بهقرآن و قاريان قرآن ، در هيچ جا نمي توان بدين گونه شاهد بود .

وي بهحقيقت اينها را بالاترين اشتياق به كلام مقدس خداوند مي داند كه اين عشق ،پير و جوان ، زن و مرد نمي شناسد ؛ عشقي كه از دلهايي پاك برخواسته وانظار را متعجب مي سازد . ايشان در سال 1370 به دعوت كانون قرآن كريمدانشگاه تهران در تالار فردوسي دانشكده ادبيات و علوم انساني اين دانشگاهبه تلاوت قرآن كريم پرداخت كه خاطره آن تلاوت در ميان انبوه عاشقان كلامخداوند هرگز از اذهان فراموش نخواهد شد . طي مصاحبه اي كه راديو قرآن بااستاد داشتند ، ايشان ضمن توصيه هايي در باب قرائت قرآن و اهتمام به آن ،علاقه خويش را براي مسافرت مجدد به ايران اعلام كردند . وي خواهان آنبودند تا در فرصتي مناسب سفري ديگر به ايران داشته باشند چرا كه خاطراتمسافرت به ايران را از بهترين خاطرات خود مي دانند.

ذکر ایام هفته

تدبر در قرآن